Het pedagogisch project

Als officieel gesubsidieerde basisschool met een hoofdschool en twee vestigingsplaatsen hebben wij in de regio een lange traditie van opvoeding en onderwijs. Ingebed in de lokale gemeenschap streven wij naar een open en pluralistische school, toegankelijk voor zo’n ruim mogelijk publiek.

Elk kind staat centraal. We leggen de klemtoon op de mogelijkheden van elk kind. Als school creëren we een leeromgeving die kinderen aanmoedigt en waarin ze de nodige zorg en aandacht krijgen waarop ze recht hebben. Op onze school krijgen de kinderen de kans zich evenwichtig en zelfstandig te ontplooien.

Zonder in grote woorden te vervallen willen we het kind een veelzijdige vorming bieden met oog voor alle aspecten van het menselijk handelen. Dit houdt in dat we de morele-godsdienstige, de cognitieve, de psychomotorische, de dynamisch-affectieve, de sportieve, de sociale en de culturele opvoeding in evenwicht trachten te houden.

In de school willen we dat de kinderen ‘het leren’ aangenaam en aantrekkelijk vinden.

De school vormt een onmisbare schakel tussen gezin en maatschappij. Ze begeleidt het kind in zijn groei naar volwassenheid zodat het optimaal kan functioneren in de samenleving. Het relationele, het omgaan met elkaar en met de wereld om zich heen is noodzakelijk. Naast het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes leren we de kinderen ook open staan voor wat gebeurt in de maatschappij, zowel op het levensbeschouwelijk, politiek, sociaal, cultureel en wetenschappelijk vlak. Het kind leert dit op zijn niveau benaderen en er een mening over te vormen en te formuleren. Zo trachten we als school de kinderen te vormen tot kritische mensen die klaar zijn om in onze maatschappij te stappen.

Onze school is een leefgemeenschap waar rust heerst en waar duidelijke afspraken en een respectvolle houding het klimaat bepalen.

Samen met alle participanten willen we dit als team nastreven.

Download ons schoolreglement
Het schoolreglement, infobrochure + meer over het pedagogische project

Zorg dragen voor iedereen

De deugden zijn onze schatten,
diep van binnen
bij ieder van ons aanwezig.
Sommige zijn meteen zichtbaar,
zijn een deel van onze persoonlijkheid.
Andere deugden zetten we ook wel in,
maar nog niet optimaal.
En sommige …
liggen diep
of zelf heel diep verborgen
te wachten om gedolven te worden.
Als een diamantje.
Opgraven en dan de vlakjes slijpen.

 

Uitgangspunt
Onderwijs aanbieden dat maximale kansen geeft aan alle leerlingen op leren en ontwikkelen. Het realiseren van vooropgestelde doelen is maximaal gericht op de onderwijs- en opvoedingsnoden van de leerlingen.

Leerlingenbegeleiding

 • Begint met een goede school zijn voor alle leerlingen: goed onderwijs.
 • Omvat alle initiatieven die leerlingen ondersteunen in hun totale persoonlijkheidsontwikkeling.
 • De school ondersteunt en begeleidt kinderen zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke, sociale, ruimdenkende en weerbare volwassenen in een maatschappij waar ze zich thuis voelen in samenwerking met alle actoren en partners.
 • Leerlingenbegeleiding doet beroep op de professionaliteit van het schoolteam.
 • Zorgt voor alle leerlingen.
 • Steunt op het begeleiden van het leerproces, schoolloopbaan en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Een gedragen zorgvisie vertrekkende vanuit een handelingsgericht kader

 1. De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal. Deze geven aan wat een leerling nodig heeft om onderwijsdoelen te bereiken. De leerlingen worden actief betrokken in het vinden naar een gepaste ondersteuning. Dit is essentieel.
 2. Leerlingenbegeleiding doet beroep op een constructieve samenwerking van iedereen die bij de leerling is betrokken. De leerkracht doet ertoe. Hierbij zijn systematisch overleg en constructieve communicatie belangrijke actoren tot positief welslagen. We trachten ernaar om dit steeds op een transparante manier te communiceren.
 3. Leerlingenbegeleiding verloopt doelgericht en planmatig. Doelen zijn een eerste stap bij het formuleren van onderwijsbehoeften. Het zorgcontinuüm is een referentiekader om leerlingenbegeleiding vorm te geven en verantwoordelijkheden vast te leggen.
 4. Aandacht voor de leerling in zijn context. Kinderen ontwikkelen zich steeds in interactie met hun omgeving. Deze wisselwerking tussen school en omgeving is belangrijk.
 5. Positieve aspecten zijn waardevol, ze bieden perspectief doordat we ze betrekken in het formuleren van doelen. We spreken kinderen, ouders en leerkrachten aan op hun sterke kanten.
 6. De leerlingenbegeleiding spreekt deskundigheid van het CLB aan. Deze deskundigheid situeert zich op het vlak van diagnosestelling, kortdurende begeleiding, vraagverheldering en informatieverschaffing. Het CLB geeft advies bij het doorverwijzen naar andere partners vanuit welzijn, gezondheid en gezinswerking.
 7. Een goed uitgebouwde leerlingenbegeleiding versterkt de draagkracht van de school. Op die manier worden de grenzen binnen de school duidelijk aangegeven.
 8. Het zorgcontinuüm zorgt ervoor dat we ons bewust worden dat niet alle kinderen in onze klas ‘gelijk’ zijn. We streven door differentiatie naar de benadering van een totale ontwikkeling van het kind.

  ‘Kinderen krijgen gelijke kansen als ze ongelijk onderwijs kunnen genieten.’   Sanja Nikolic

   

Visie op lichamelijke opvoeding

Motoriek als fundamentele bouwsteen voor ontwikkeling
Via motorische activiteiten verwerft het kind de eerste ervaring en de eerste kennis over zichzelf, de wereld en anderen.  Het stimuleren van de motorische ontwikkeling is daarom een eerste en noodzakelijke fase in de totale persoonlijkheidsontwikkeling.

Zelfconcept en sociaal functioneren
Via de motorische taken leert men daarenboven gedragspatronen van sociale interactie zoals: solidariteit en fair-play.

Algemene doelstellingen

 1. Het ontwikkelen van motorische vaardigheden
 2. Het ontwikkelen van een gezonde en veilige levensstijl
 3. Het ontwikkelen van het zelfconcept en het sociaal functioneren (kennis van eigen mogelijkheden en begrenzingen)

Lichamelijke opvoeding op onze school: praktisch

Kleuterschool:

 • Vanaf de peuterklas turnen de kinderen wekelijks twee uur.
 • De afdelingen Oosterzele en Balegem beschikken over een eigen sportzaal, de kinderen van de afdeling Scheldewindeke gaan met de schoolbus naar de gemeentelijke sporthal.
 • Vanaf het tweede semester krijgen de kinderen van de derde kleuterklas zweminitiatie in het zwembad te Zottegem. Ze worden hierbij begeleid door de klasleerkracht en door de leerkracht LO.
 • Jaarlijks plannen we voor kleuterschool een sportdag. Deze gaat door in onze gemeentelijke sporthal.
  Ook extra-murosactiviteiten worden georganiseerd tijdens de lesuren, onder begeleiding van de klasleerkracht.  Deze activiteiten variëren jaarlijks.

Het is belangrijk dat een kind al spelend leert en ongedwongen op zijn/haar eigen tempo kan ontplooien. Een ‘rapport’ is hier nog niet aan de orde.

Lagere afdeling:

 • Elke klas krijgt wekelijks twee lesuren lichamelijke opvoeding.  De lessen lichamelijke opvoeding worden wekelijks afgewisseld door zwemmen en turnen.
 • De leerlingen kunnen een viertal keer per jaar deelnemen aan een sportactiviteit op woensdagnamiddag, dit in samenwerking met Sport Vlaanderen en Moev. Deze activiteiten zijn gratis en gebeuren onder begeleiding van de leerkracht LO. Tijdens de activiteiten zijn de kinderen steeds verzekerd.  Dit is een ideaal moment om kennis te maken met verschillende nieuwe sporten.
 • De leerlingen krijgen de kans om deel te nemen aan ‘sportsnack’, dit is sport na school.  Dit wordt één keer per jaar aangeboden, onmiddellijk na de lessen tijdens de opvang.
 • Ook de lagere school neemt minstens 1 maal per jaar deel aan de extra murosactiviteiten.
 • De leerlingen van de eerste en tweede graad krijgen fietsvaardigheidsactiviteiten, de leerlingen van de derde graad nemen deel aan het fietsexamen dat jaarlijks wordt georganiseerd.
 • Jaarlijks wordt ook in de lagere school een sportdag gepland voor de kinderen.
 • Twee keer per jaar krijgen de kinderen een sportrapport. Er wordt geëvalueerd via een kindgericht evaluatiesysteem.
Back To Top