Schooluren en opvang

Balegem

Gilo Balegem
VM: 8u50 – 12u00
VM: 8u50 – 11u35 (woensdag)
NM: 13u15 – 16u00
NM: 13u15 – 15u00 (vrijdag)

Oosterzele

Gilo Oosterzele
VM: 8u50 – 12u00
VM: 8u50 – 11u30 (woensdag)
NM: 13u10 – 15u55
NM: 13u20 – 15u00 (vrijdag)

Scheldewindeke

Gilo Scheldewindeke
VM: 8u25 – 12u00
VM: 8u25 – 11u30 (woensdag)
NM: 13u15 – 15u20
NM: 13u20 – 15u00 (vrijdag)

Contact

Wij zijn een school met 3 vestigingsplaatsen.
De administratieve zetel bevindt zich in Oosterzele.

Gilo Balegem
Rooigemstraat 8
9860 Balegem
Tel. 09 362 74 71
gilo.balegem@oosterzele.be
Gilo Oosterzele
Geraardsbergsesteenweg 69-71
9860 Oosterzele (hoofdzetel)
Tel. 09/362.61.20
gilo.oosterzele@oosterzele.be
Gilo Scheldewindeke
Stationsstraat 17
9860 Scheldewindeke
Tel. 09/363.83.71
gilo.scheldewindeke@oosterzele.be

Directeur Els François
els.francois@oosterzele.be


Onze school behoort tot de scholengroep
SG VLAARD


Het secretariaat
secretariaat.gilo@oosterzele.be

Jerry Poelman
onze ICT-coördinator en webmaster
jerry.poelman@oosterzele.be

Vakanties

Hervatting van de lessen: maandag 2 september 2019
Facultatieve verlofdag: 04.10.2019
Herfstvakantie: van maandag 28 oktober 2019 tot en met vrijdag 1 november 2019
Pedagogische studiedag 1: woensdag 06 november 2019
Kerstvakantie: van maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020


Pedagogische studiedag 2: woensdag 05 februari 2020
Krokusvakantie: van maandag 24 februari 2020 t.e.m. vrijdag 28 februari 2020
Paasvakantie: van maandag 6 april 2020 tot en met vrijdag 17 april 2020


Dag van de Arbeid: vrijdag 1 mei 2020
Hemelvaart: donderdag 21 mei 2020
Brugdag na Hemelvaart: vrijdag 22 mei 2020
Pedagogische studiedag 3: woensdag 03.06.2020
Pinkstermaandag: maandag 01 juni 2020
Facultatieve verlofdag: dinsdag 02 juni 2020

Voor – en naschoolse opvang

Het gemeentebestuur en alle Oosterzeelse lagere scholen werken nauw samen voor de kinderopvang op schooldagen voor en na de lesuren. Het gemeentebestuur voorziet het personeel, de scholen stellen geschikte ruimtes en materiaal ter beschikking. De wederzijdse engagementen zijn vastgesteld in een algemeen reglement (zie verder) dat tot stand kwam na overleg tussen het gemeentebestuur en de scholen.

Locatie
De opvang gebeurt op de scholen zelf. De scholen stellen een ruimte ter beschikking.

Uren
Elke schooldag is er ‘s morgens en ‘s avonds opvang:
‘s morgens vanaf 7 uur tot een kwartier voor aanvang van de lessen
‘s avonds vanaf een kwartier na afloop van de lessen tot 18 uur
De opvang op woensdagnamiddag valt onder IBO Het Vinkemolentje, gebeurt op een centrale locatie en kent een andere regeling.

De ouderraad

Oosterzele
Voorzitter: Isabelle Struyver

Balegem
Voorzitter: Fleur Michiels

Scheldewindeke
Voorzitter: Luc Geeraert

 

 

Er wordt een ouderraad opgericht, wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt.
Het moet gaan over ten minste drie ouders.
De leden van de ouderraad worden verkozen door en uit de ouders.
Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen en kan één stem uitbrengen.
De stemming is geheim.

Koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs: KOOGO

De ouderraad helpt het opvoedingsproject van de school realiseren. Het verwoordt de zorgen en suggesties van de ouders en staat de directeur en de leerkrachten met raad en daad bij waar dit gewenst en haalbaar is.

Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden

Bij de eerste inschrijving van het kind melden de ouders aan de directeur of zij al dan niet het ouderlijk gezag over het kind gezamenlijk uitoefenen. Indien de directeur een vermoeden heeft dat de ouders het ouderlijk gezag niet gezamenlijk uitoefenen of dat één van de ouders handelt zonder de toestemming van de andere ouder kan hij nadere informatie en eventueel een ondertekende verklaring vragen waarin de ouders de juiste informatie inzake uitoefening van het ouderlijk gezag verschaffen.

De directeur geeft in dergelijke gevallen een overzicht van de respectievelijke bevoegdheden aan beide ouders.

Het ouderlijk gezag geldt enkel ten aanzien van minderjarigen die de Belgische nationaliteit hebben. Ontvoogde minderjarigen zijn niet aan het ouderlijk gezag onderworpen. Voor minderjarige leerlingen van vreemde nationaliteit geldt het eigen nationaal stelsel van personen en familierecht.

Samenlevende ouders

Elke ouder die alleen een handeling stelt die verband houdt met het ouderlijk gezag wordt geacht te handelen met instemming van de andere ouder. Dit geldt voor gehuwde samenlevende ouders als voor niet gehuwde samenlevende ouders. Heeft de directeur of een personeelslid van de school het vermoeden dat die stilzwijgende toestemming ontbreekt dan zal hij zijn medewerking weigeren.

Niet-samenlevende ouders

– Wanneer de ouders niet samenleven, blijven zij het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen (co-ouderschapregeling). Ook hier geldt het ver­moe­den van in­stem­ming van de afwezige ouder, wanneer de andere ouder alleen een rechtshandeling betreffende het kind stelt. Heeft de direc­teur of een personeelslid van de school het vermoeden dat die stil­zwijgende toestemming ontbreekt dan zal hij zijn mede­werking weige­ren tot er toestemming is van de tweede ouder.

– In afwijking van de co-ouderschapregeling kan de bevoegde rechter het ouderlijk gezag uitsluitend opdragen aan één van beide ouders. Hij kan ook een tussenoplossing uitwerken waarbij voor bepaalde beslissingen met betrekking tot de opvoeding van het kind de in­stem­ming van beide ouders vereist is terwijl voor het overige één ouder alleen verantwoor­delijk is. De school zal op voorlegging van een dubbel van de rechter de regeling volgen.

Binnen een exclusief ouderlijk gezag, behoudt de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent het recht om toezicht uit te oefenen op de opvoeding. Dit houdt in dat hij op de hoogte wordt gehouden van de schoolresultaten en schoolverrichtingen. Het geeft evenwel geen beslis­singsrecht in verband met de opvoeding.

De regeling voor niet-samenlevende ouders is van toepassing op:

– feitelijk gescheiden echtparen;
– uit de echt gescheiden ouders;
– ouders die vroeger samenleefden;
– ouders die nooit hebben samengeleefd.

Ontzetting uit het ouderlijk gezag

Door een rechterlijke beslissing kan een ouder worden ontzet uit het ouderlijk gezag. Deze ouder heeft geen beslissingsrecht in verband met de opvoeding en evenmin een

recht op informatie. De school zal de regeling volgen na voorlegging van een dubbel van het vonnis waaruit de ontzetting blijkt.

De directeur moet de wetgeving inzake ouderlijk gezag bij alle beslissingen in verband met de opvoeding van de leerlingen naleven o.m.

– bij de inschrijving van de leerlingen;
– bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan;
– bij orde- en tuchtmaatregelen;
– keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (bv. overzitten of niet).
– bij de schoolverrichtingen in het algemeen.

De schoolraad

De schoolraad is een overlegorgaan waarin vertegenwoordigers zetelen van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap waarin de school gevestigd is. De raad participeert aan het schoolbeleid: hij heeft op bepaalde domeinen advies- en overlegbevoegdheid, informatie- en instemmingsrecht.

Meer informatie over de bevoegdheden van de schoolraad, de overeenkomst met het schoolbestuur en het huishoudelijk reglement (de wijze van besluitvorming, het aantal mandaten per geleding, de wijze van uitoefening communicatie- en informatieplicht, vergaderritme, interne relaties met schoolbestuur, directeur,…) kan op eenvoudige vraag bij de voorzitter van de schoolraad bekomen worden.

Voorzitter
Berdhy Ysebaert

Personeel
Evi De Paepe
Sibil Heymans
Lies Verdegem

Ouders
Mandy Ghyselinck
Jonas Eliano

Lokale gemeenschap
Frans Kenis
Annie Goeminne
Berdhy Ysebaert

Technische raadgevers
Johan Van Durme: burgemeester en schepen van onderwijs
Els François : directeur

De schoolraad wordt om de 4 jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar. De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.

Back To Top