Privacyverklaring Gilo Oosterzele

Om als gemeenteschool een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

Doeleinden en verwerkingsgronden
Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

  • om een wettelijke verplichting na te komen
  • voor de goede vervulling van de gemeentelijke taak
  • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven voor de uitvoering van een overeenkomst met jou
  • om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden

Proportionaliteit
We vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

Doorgifte
We geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is. Gemeente Oosterzele geeft alleen je gegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie op grond van goedgekeurde afspraken door de Europese Commissie. 

Openbaarheid
Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie indienen bij de organisatie. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring
We bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd. 

Rechten
Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

  • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen
  • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren
  • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn
  • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven

Zolang aan een van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken. Je kunt je rechten uitoefenen door ons te contacteren. Onze contactgegevens vind je onderaan deze pagina. Je zult steeds je identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen een maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren. Profilering Wij maken geen gebruik van profilering.  

Big data en tracking
Wij maken geen gebruik van big data en tracking.

Geluids- en beeldmateriaal gemaakt door de school
De school kan geluids- en beeldmateriaal van leerlingen maken en publiceren. Voor het maken en publiceren van niet-gericht geluids- en beeldmateriaal in schoolgerelateerde publicaties zoals de website van de school of gemeente, publicaties die door de school of gemeente worden uitgegeven, wordt de toestemming van de leerlingen/ouders vermoed. Onder niet-gericht geluids- en beeldmateriaal verstaan we geluids- en beeldmateriaal dat een eerder spontane, niet geposeerde sfeeropname weergeeft zonder daarvoor specifiek één of enkele personen eruit te lichten. Het gaat bijvoorbeeld om een groepsfoto tijdens een activiteit van de school. De betrokken leerlingen/ouders kunnen schriftelijk hun toestemming weigeren. Voor het maken en publiceren van gericht geluids- en beeldmateriaal zal voorafgaandelijk de toestemming van de leerling/ouders worden gevraagd. Hierbij worden het soort geluids- of beeldmateriaal, de verspreidingsvorm en het doel gespecificeerd. Voor de publicatie van zowel geposeerde (gerichte) als niet-geposeerde, spontane afbeeldingen van leerlingen wordt aan de ouders expliciet een schriftelijke toestemming gevraagd bij inschrijving.

Contactgegevens
Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail of per brief naar Gemeente Oosterzele, Geraardsbergsesteenweg 69-71 in 9860 Oosterzele. Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer: Havenlaan 88 – 1000 Brussel – tel: +32 (0)2 553 50 47 / fax: +32 (0)2 553 55 42 – e-mail

Back To Top